Aanbod campus Weststraat

Kinderen die starten in groep 5 en afsluiten in groep 6 leggen gedurende twee jaar een traject af in SJSP campus Weststraat. Gedurende die twee jaar worden de kinderen ondergedompeld in een bad van kennis, vaardigheden en attitudes, en worden ze voorbereid op het secundair onderwijs.

A. Aanpak:
Elk kind krijgt de kans om een eigen leef- en leerroute af te werken. De leerinhouden zijn afgestemd op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast wordt er ook ruimte voorzien om in te spelen op specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. We evalueren permanent samen met alle betrokken leerkrachten, het kind en de ouders, zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld kunnen vormen over het ‘zijn’, ‘kunnen’ en ‘kennen’ van het kind.

B. Lessen:
SJSP campus Weststraat beschikt over een team van leerkrachten, groepscoaches, zorgcoördinator en directie. Zij staan elke dag klaar om de kinderen optimaal te begeleiden in hun leef- en leerproces.

De kinderen krijgen een ruim aanbod aan leerinhouden en handvatten om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij bieden tevens extra zorg:

  • aan kinderen die zich sneller ontwikkelen. We bieden hen extra uitdaging of verdieping in de leerstof (wiskunde) aan;
  • aan kinderen die nood hebben aan meer ondersteuning/andere aanpak voor bepaalde leerstofonderdelen;
  • aan kinderen die nood hebben aan extra sociale vaardigheidstraining;
  • aan kinderen met leerstoornissen. We leren hen om de leerinhoud te verwerken aan de hand van oplossingsstrategieën. Het gebruik van
  • stappenplannen, hulpmiddelen of andere geïndividualiseerde werkvormen zijn essentieel.

Wij zorgen voor een aangepast klimaat zodat het kind optimaal kan ‘leren’.

De kinderen krijgen samen onderwijs en dit ofwel in groep 5 of in groep 6.

Elke groep bestaat uit een team van leerkrachten (ankerleerkrachten en groepscoach), bij wie de volgende accenten van belang zijn:

  • het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden.
  • breed evalueren zodat de kinderen zicht krijgen op het leef- en leerproces.
  • het gebruik van coöperatieve leerstrategieën waar samenwerken en samen leren niet weg te denken zijn.
  • het gebruik van ICT door de kinderen met aandacht voor mediawijsheid.
  • het stimuleren van hun sterktes.

C. Vervolgproces:
Na twee schooljaren brengen we de totale ontwikkeling van het kind in kaart. We hebben aandacht voor sterktes en eventuele verdere groeikansen.
We omschrijven het gevolgde leef- en leertraject en geven vervolgens, in overleg met kind en ouders, advies over het vervolgtraject.