Evaluatie en rapportering

Doel van ons rapport

We willen met het rapport een eerlijk, breed, aanmoedigend en bevestigend beeld geven over de huidige ontwikkeling van het kind.
Naast het groeiproces van het kind op het vlak van kennis, schenken we ook aandacht aan zijn/haar groeiproces op vlak van vaardigheden, attitudes, welbevinden en betrokkenheid.

Evalueren is voor ons een permanent gegeven en een belangrijk onderdeel in de begeleiding van de ontwikkeling van het kind. Ons rapport is geen momentopname, maar het is het in kaart brengen van deze voortdurende ontwikkeling.

A. De opbouw van ons rapport

1. Dit willen we nog vertellen aan jou…

In het begin van het rapport omschrijven de leerkrachten hoe ze het kind ervaren in de klas. Wat loopt er goed, wat zijn eventuele groeikansen?

2. Ik kijk naar mezelf: welbevinden en betrokkenheid.

Leren is sterk afhankelijk van het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Daarom polsen we met enkele doelstellingen hoe dit voor het kind is. Soms zal het kind zichzelf hierover evalueren (ik evalueer mijn welbevinden of betrokkenheid), een andere keer zal de leerkracht of een medeleerling dit voor het kind evalueren (een ander evalueert mijn welbevinden of betrokkenheid).

3. Ik leer leven in relatie met een ander.

In een derde luik evalueren we de sociale vaardigheden van het kind. We vertrekken hiervoor steeds vanuit een aantal focusdoelen per periode.

4. Ik leer leren en werken

In dit onderdeel evalueren we telkens met enkele focusdoelen hoe het kind zijn leren en werken aanpakt. Leer je doelgericht? Werk je planmatig? Ben je nauwkeurig? Ben je kritisch? …

Door veel aandacht te besteden aan deze vaardigheden, zijn we ervan overtuigd dat het kind meer inzicht verwerft in zijn leren en werken.

5. Wiskundige ontwikkeling

Resultaten van doelgerichte toetsen rond wiskunde krijgen hier hun plaats.

6. Taalontwikkeling

Resultaten van doelgerichte toetsen rond taal krijgen hier hun plaats.

7. Taalontwikkeling Frans

Resultaten van doelgerichte toetsen rond Frans krijgen hier hun plaats.Resultaten van doelgerichte toetsen rond Frans krijgen hier hun plaats.

8. Wereldoriëntatie

Resultaten van doelgerichte toetsen over de Wero- thema’s krijgen hier hun plaats.

9. Muzische ontwikkeling

Je kind oefent heel vaak zijn muzische talenten op onze school. Resultaten voor beeld, drama, muziek, dans, … worden in dit onderdeel geëvalueerd.

10. Media en ICT-ontwikkeling

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen we ook dit onderdeel regelmatig evalueren.

Op het einde van het rapport maken we schrijfruimte vrij voor het kind en voor de ouders om iets te noteren.

B. Hoe er wordt geëvalueerd.

In SJSP campus Weststraat stappen we over naar een evaluatie op punten voor de kennisvakken. Voor vaardigheden en attitudes blijven we de symbolen van de voorgaande jaren hanteren.

C. Proefwerkperiodes

In SJSP campus Weststraat worden er proefwerkperiodes gepland.
Deze gaan door in de maanden januari en juni. Tijdens deze periode krijgen kinderen meerdere proeven van verschillende leerdomeinen. De evaluatie van deze periode wordt weergegeven op het winter- en zomerrapport.
Deze proefwerkperiode wordt vooraf in de klas voorbereid.
De kinderen in het vijfde leerjaar krijgen een studieplanning mee. Kinderen van het zesde leerjaar leren stapsgewijs een studieplanning opstellen.

D. Hoeveel rapporten krijgt het kind?

Het kind krijgt vier evaluatierapporten per schooljaar mee.
Eén in elk seizoen: herfstrapport, winterrapport, lenterapport en zomerrapport.

Hieronder enkele sjablonen die gebruikt worden in het rapport:

F. Bewegingsgroeiboekje

Met het bewegingsgroeiboekje willen we het kind gericht opvolgen in zijn of haar motorische ontwikkeling, alsook de algemene houding tijdens sport-, spel- en speelsituaties. Bewegingsopvoeding is immers het middel bij uitstek om naast fysieke conditie, heel wat sociale en andere vaardigheden te ontwikkelen.
Startend in het derde kleuter en eindigend bij het verlaten van de basisschool zal dit document een mooi zinvol beeld geven van de bewegingsidentiteit van het kind. Het is belangrijk te weten dat elk kind start vanuit een eigen beginsituatie. Niet iedereen is immers sportief maar elk kind heeft zijn of haar eigen talenten en werkt op eigen niveau en tempo.

De kinderen worden geëvalueerd op negen bewegingsthema’s. Daarnaast ook op het gebied van algemene leef- en leerhoudingen en sociale vaardigheden. Hierbij willen we de ouders en vooral het kind nauw betrekken. Nadenken over eigen doen en laten is een belangrijke stap in het opvoedingsproces van elk kind. Door middel van zelfevaluatie willen we de kinderen hun eigen kwaliteiten naar waarde leren schatten.

Samen moeten we het kind stimuleren en motiveren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen tijdens en na de schooluren.

E. Vorderingsgesprekken:

In oktober, januari en juni worden er vorderingsgesprekken gehouden.
Naast de resultaten van kennisdoelen is uiteraard de totale evolutie van het kind belangrijk.

Vandaar dat er ook een antwoord zal worden gegeven op de volgende vragen:

Elke dag zijn de leerkrachten voor of na school te bereiken voor vragen. De leerkrachten zijn ook via mail steeds bereikbaar. Ook de groepscoaches en de zorgcoördinator kun je steeds op school vinden of per mail contacteren.